Území mikroregionu Hlinecko leží v jižní části okresu Chrudim a je tvořeno správními územími 30 obcí. O výrazných krajinných hodnotách mikroregionu svědčí to, že většina jeho území leží v Chráněné krajinné oblasti CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory. Tyto krajinné a přírodní hodnoty vytvářejí podmínky pro rekreaci a cestovní ruch i nadregionálního významu. Z tohoto pohledu v mikroregionu převládá letní rekreace, a nyní stoupající zájem o cykloturistiku. Vzrůstajícího zájmu se těší i rekreace zimní. Význam mikroregionu je dále zdůrazněn existencí kulturních hodnot, spočívající v dochované lidové architektuře. Hlavním centrem se tak stává skanzen lidových staveb Veselý kopec a soubor staveb Betlém v Hlinsku. Z hlediska širších územních vazeb je mikroregion atraktivní pro snadnou prostupnost jak silniční, tak i železniční dopravou. Celá řada sídelních útvarů má i výrazný ekonomický potenciál, který je možno postupně umocňovat s ohledem na potřebnou využitelnost pracovních zdrojů mikroregionu.

www.hlinecko.eu

fboxbotmapa3_547x334_b99bf2651d104d17695c513730c40a9e